Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ο Καθηγητής Γ.Αυλωνίτης διδάσκει μια σειρά μαθημάτων τόσο στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας όσο και σε άλλα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου. Εκτός αυτών, διεξάγει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επιμόρφωση στελεχών σε εταιρίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

Μαθήματα

 1. Σε προπτυχιακό επίπεδο
 2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
  Σκοπός: Εισαγωγή στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και παρουσίαση των βασικότερων αρχών του.
  Περιγραφή: Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, το σύστημα μάρκετινγκ, το περιβάλλον μάρκετινγκ. Η αγοραστική συμπεριφορά στην καταναλωτική και βιομηχανική αγορά. Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος. Έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ, μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή και προώθηση.) Στρατηγικό μάρκετινγκ. Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ.

  Στρατηγικό Μάρκετινγκ
  Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης άποψης γύρω από τις στρατηγικές έννοιες του μάρκετινγκ.
  Περιγραφή: Η τμηματοποίηση της αγοράς, η στοχοθεσία, η «τοποθέτηση» του προϊόντος και η κατανομή πόρων σαν τμήμα του δυναμικού συστήματος της διαδικασίας του μάρκετινγκ. Χρήση επιχειρηματικών παιχνιδιών και προσομοιώσεων για ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης συγκεκριμένων αγορών, σχεδίασης και υλοποίησης στρατηγικών μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  Διοίκηση Προμηθειών & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
  Σκοπός: Η παρουσίαση της λειτουργίας του μάρκετινγκ στη βιομηχανική αγορά.
  Περιγραφή:Ορισμός βιομηχανικών αγορών και πελατών. Βασικές διαφοροποιήσεις βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών. Ορισμός, έννοια και στρατηγική σημασία του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων του βιομηχανικού πελάτη. Αγοραστική συμπεριφορά και κριτήρια βιομηχανικών πελατών. Πηγές πληροφόρησης βιομηχανικών πελατών. Έννοια και στρατηγική σημασία της μικροτμηματοποίησης των βιομηχανικών αγορών. Μίγμα μάρκετινγκ των βιομηχανικών προμηθευτών

 3. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 4. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες
  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ & Συμπεριφορά Καταναλωτή
  Σκοπός: H εμπέδωση των αρχών καταναλωτικής συμπεριφοράς και η εισαγωγή στην διοίκηση μάρκετινγκ.
  Περιγραφή: Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή, η ετερογένεια των καταναλωτών και οι μέθοδοι τμηματοποίησης τους, η σύγχρονη ανάλυση της ατομικής συμπεριφοράς επιλογής, καταναλωτικές προτιμήσεις και χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, μέθοδοι ανάλυσης της αντίληψης του καταναλωτή, θέματα προστασίας καταναλωτή, ο καταναλωτής έναντι της καινοτομίας, ειδικά θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς, βασικές αρχές του μάρκετινγκ και του προσανατολισμού στην αγορά, κατανόηση του περιβάλλοντος της αγοράς, ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, επιλογή αγορών-στόχων και χάραξη στρατηγική τοποθέτησης, οργανωτικά θέματα της λειτουργίας του μάρκετινγκ και βασικά λογιστικά μεγέθη για διοίκηση μάρκετινγκ.

  Οργάνωση Πωλήσεων
  Σκοπός: Η παρουσίαση της οργάνωσης, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του τμήματος πωλήσεων μιας επιχείρησης.
  Περιγραφή: Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: η λειτουργία των πωλήσεων και η σχέση της με το πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός των πωλήσεων και οι στόχοι πωλήσεων, οι διοικητικές λειτουργίες και αποφάσεις του προγράμματος πωλήσεων, η υλοποίηση και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προγράμματος πωλήσεων, η αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων.

  ΠΜΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση των Επιχειρήσεων (τμήμα πλήρους φοίτησης)
  Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Πωλήσεων
  Σκοπός: Να παρουσιάσει τις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων και να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων της πώλησης.
  Περιγραφή:Το μάθημα καλύπτει δύο διακριτά, αλλά απόλυτα συνυφασμένα γνωστικά πεδία. Το πρώτο γνωστικό πεδίο αφορά τη διαδικασία της προσωπικής πώλησης και τις τεχνικές πωλήσεων που είναι άμεσα σχετιζόμενες ΅ε τη διαδικασία αυτή. Το δεύτερο γνωστικό πεδίο αφορά τη διοίκηση και οργάνωση πωλήσεων που περιλα΅βάνει τρία αλληλένδετα στάδια: (1) το στάδιο του προγρα΅΅ατισ΅ού / σχεδιασ΅ού του στρατηγικού προγρά΅΅ατος πωλήσεων, (2) το στάδιο της υλοποίησης και εφαρ΅ογής του προγρά΅΅ατος πωλήσεων και (3) το στάδιο της αξιολόγησης και ελέγχου της απόδοσης των πωλήσεων.

  ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (MBA Executive)
  Μάρκετινγκ
  Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τη σύγχρονη φιλοσοφία Μάρκετινγκ και τις γνώσεις που αφορούν στις κύριες πολιτικές αυτού όπως η πολιτική προϊόντος, η τιμολογιακή πολιτική η πολιτική προβολής και προώθησης, η πολιτική διανομής.

  ΠΜΣ MBA International
  Introduction to Marketing
  The course consists of four basic sessions pertaining to Marketing Orientation Development, Product Policy, Sales Management and B2B Marketing. Each session will include lecture material and a case study (with the exception of B2B Marketing) which will be presented by the students working in teams.

Εκπαιδευτικά προγράμματα & σεμινάρια σε επιχειρήσεις & οργανισμούς

 1. Προσκεκλημένος από πολλές μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να διδάξει Μάρκετινγκ και Πωλήσεις σε Σεμινάρια και Προγράμματα για Ανώτατα Στελέχη. Μεταξύ αυτών είναι οι:
  • Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (πρώην Ο.Π.Ε.)
  • Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.)
  • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)
  • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)
  • Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος
  • Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
  • Alpha Bank
  • Interamerican
  • S & B Ορυκτά Α.Ε. (πρώην Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης)
  • Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.
  • ΔΕΗ Α.Ε.
  • Ναυπηγεία Ελευσίνας
  • ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
  • Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ

 2. Σεμινάρια Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των:
  • Agfa
  • Toyota Hellas
  • Johnson and son
  • Lever Hellas
  • BP Greece
  • ROCHE Pharmaceuticals
  • ROCHE Diagnostics
  • Boehringer Ingelheim
  • Cecedim Hellas
  • Fiat Hellas
  • Siemens S.A.
  • Novartis Hellas A.E.B.E.
  • Abbott Laboratories Hellas S.A.
  • BIC VIOLEX S.A.
  • Legrand A.E.B.E.
  • COMPO HELLAS
  • ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ
  • CHIESI HELLAS

 3. Πριν το 1997 διοργάνωσε μεταπτυχιακά προγράμματα και έκανε εισηγήσεις στην ΕΕΔΕ και δίδαξε το μάθημα «Οργάνωση Πωλήσεων» στο ALBA.

 4. Σεμινάρια (περίοδος 1986-1997) που διοργάνωσαν το ΕΛΚΕΠΑ (πρόγραμμα ΠΑΒΕ για μικρομεσαίους επιχειρηματίες Αττικής, Κεντρικής Ελλάδος και Βόρειας Ελλάδος), η ΕΕΔΕ (για στελέχη Μάρκετινγκ), η Morax (για Διευθυντές Πωλήσεων), η ICAP (για στελέχη Βιομηχανικού Μάρκετινγκ), η ΕΔΕΕ (για στελέχη Διαφημιστικών εταιριών), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (EIAS- για στελέχη Ασφαλιστικών εταιριών) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 5. Σεμινάρια Μάρκετινγκ & Πωλήσεων σε πολλές Μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις, όχι μόνο των Μεγάλων Αστικών Κέντρων αλλά και της περιφέρειας, όπως, για παράδειγμα, Α.Β.Γ.Η. Δωδωνη Α.Ε. (Ιωάννινα), Klotsotiras Textiles (Τρίκαλα), ΕΨΑ Α.Ε. (Βόλος), κ.λπ.

 6. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα IMAGE στο οποίο Ανώτατα Στελέχη Ρωσικών εταιριών διδάχθηκαν θέματα διοίκησης όπως: Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Προσωπικού, Διεθνές Μάρκετινγκ, κ.λ.π.

 7. Επιστημονικός υπεύθυνος συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή (CD Rom) για τον ΟΤΕ με θέματα «Τεχνικές Πωλήσεων για Υπαλλήλους Λιανεμπορικών Καταστημάτων», «Τεχνικές Β2Β Πωλήσεων», «Διοίκηση καταστημάτων λιανικών πωλήσεων».

 8. Επιστημονικός υπεύθυνος εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελάτη» για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.). Διεξαγωγή 20 διήμερων σεμιναρίων (16 ώρες) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα.

 9. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Business Executive Programme»: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Ο.Σ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 11 εκπαιδευτικές σειρές 1.056 ωρών, Αθήνα, 2003-2005

 10. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Marketing – Προσανατολισμός στην Αγορά και στον Πελάτη»: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών της Εγνατίας Τράπεζας, 2004

 11. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης και Προσανατολισμού στον Πελάτη» σε στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε.

 12. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Θέματα Επικοινωνίας, Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας και Μάρκετινγκ» σε Διευθυντικά Στελέχη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

 13. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους Πωλητές της Emporiki Credicom
 1. Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πιστοποίησης Στελεχών στις Πωλήσεις (S.A.L.E.S.-Skills Abilities Learning Excellence Strategy Programme, www.salesingreece.org), ΚΕΚ ΟΠΑ